Search Result of "slaughterhouse"

About 61 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอัตราการตายของไก่เนื้อขณะขนส่งจากฟาร์มสู่โรงฆ่าในแต่ละช่วงฤดูกาล (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน (เงินรายได้จากโครงการวิจัยแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าแพะแกะ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234