Search Result of "size distribution"

About 68 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Particulate Matter size distribution in the exhaust gas of a modern diesel Engine fuelled with a biodiesel blend

ผู้แต่ง:ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor, ImgXu, HM, ImgTsolakis, A, ImgWyszynski, M, ImgPrice, P,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Particle size distribution of nano-mist in a spinach-storage atmosphere and its effect on respiration and qualities

ผู้แต่ง:ImgDr.Soraya Saenmuang, Assistant Professor, ImgAl-Haq, M.I., ImgMakino, Y., ImgKawagoe, Y., ImgOshita, S.,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ที่มา:วิศวกรรมสาร มข.

หัวเรื่อง:การกระจายตัวของขนาดเม็ดทรายบริเวณชายหาดชะอำ

Img

งานวิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแปลงอ้อยเพื่อสร้างแนวทางการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อย ปีที่ 2 (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
1234