Search Result of "single-walled carbon nanotubes"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Gas sensing properties of platinum derivatives of single-walled carbon nanotubes: A DFT analysis

ผู้แต่ง:ImgPannopard, P, ImgDr.Pipat Khongpracha, Assistant Professor, ImgProbst, M, ImgDr.Jumras Limtrakul, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Application of Single-Walled Carbon Nanotubes as Strain Sensors on Commercial Glass Fibres in an Epoxy Matrix

ผู้แต่ง:ImgDr.Paweena Prapainainar, Assistant Professor, ImgProf. Robert Young,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:Gas sensing properties of platinum derivatives of single-walled carbon nanotubes: A DFT analysis

Img

การประชุมวิชาการ

Nanotube Composite Coatings as Strain Sensors on Glass Fivres in Epoxy Composites

ผู้แต่ง:ImgDr.Paweena Prapainainar, Assistant Professor, ImgRobert J. Young,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Nanotube Composite Coatings as Strain Sensors on Glass Fibres in Epoxy Composites

ผู้แต่ง:ImgDr.Paweena Prapainainar, Assistant Professor, ImgMarek Hejda, ImgStephen J. Eichhorn, ImgRobert J. Young,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

สมาร์ทเซนเซอร์ที่มีโครงสร้างนาโนแบบ 3 มิติเพื่องานประยุกต์ด้านอาหารและการเกษตร (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีเชิงฟิสิกส์, นาโนเทคโนโลยี, Computational Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, วัสดุขนาดอนุภาคนาโนเมตร, การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ, เทคโนโลยีเชื้อเพลิง, ยางพารา

Resume

12