Search Result of "shallot"

About 20 results
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Arbuscular Mycorrhizal Fungi on Growth of Shallot (Allium ascalonicum L.)

ผู้แต่ง:ImgMrs.salisa suchitwarasan, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การเเยกเเละจัดจำเเนกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเเละการศึกษาผลต่อการเจริญของต้นหอมในพื้นที่ จ. อุตรดิตถ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Optimization of Vacuum Frying Condition for Shallot)

ผู้เขียน:Imgดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, ImgPhaisan Wuttijumnong,, Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, ImgChatlada Kusucharid

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Nowadays, healthy food has become more popular. This research was aimed to develop fried snack from shallot which is also good for human health. Normally fried snack is tasteful, but not healthy. This was due to high fat content. To reduce fat content from frying process, vacuum frying was used in this research. Using the central composite design, experiments were conducted at 550 -700 mm Hg of vacuum, 85-120?C and 5-25 minutes. From the obtained experimental data, empirical models were established to express the relationship between process parameters (including vacuum level, frying temperature and time) and product quality. Based on the models developed, the frying conditions were optimized using least square criterion. To minimize fat content of fried snack, shallot should be fried under vacuum 551 mm Hg and 108?C for 13 minutes. The optimal vacuum frying condition was conducted to compare with the deep fat frying. The result showed the improvement of product color as well as a decrease in fat content in the finished product. After 7 continuous vacuum frying processes, a slight change in acid value for the oil was found. Therefore, the optimal vacuum frying condition could be applied to produce fried snack from shallot.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 5, Jan 07 - Dec 07, Page 338 - 342 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:Kasetsart University

หัวเรื่อง:Optimization of vacuum frying condition for shallot

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Impact of Trade Liberalization on the Agricultural Sector and Adjustment Policy: The Case of Shallot Plantations in Northeastern Thailand)

ผู้เขียน:ImgPiyapong Boossabong, ImgMatthew Forrest Taylor

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research examined the impact of the Free Trade Agreement on shallot plantations in Northeast Thailand, the government?s adjustment policy, the results of that policy, and ways to improve the policy. The methodology involved collecting research data from 770 households and 44 villages in Sisaket province in Northeastern Thailand using questionnaires for households, structured interviews for village heads, and in-depth interviews of the people in related agencies. The results of the study show that trade liberalization has affected shallot plantations in many ways. The policies for coping with the impacts have not been effective, as reflected in an increase in product quality while production cost have risen, and a decrease in sale price when compared with inflationary conditions. The overall results suggest the strategic recommendation that the government should formulate policies, both general and area-specific, which focus on competition-building under their comparative disadvantage, such as the re-establishment of specific policy-response committees at the provincial level. Moreover, government should also encourage the creation of and support for selfreliance, such as the production by farmers of their own fertilizer and account trading among co-operatives.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 030, Issue 3, Sep 09 - Dec 09, Page 323 - 337 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การตอบสนองอุปทานของหอมแดงในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgธนกฤต ผลเกลี้ยง

ประธานกรรมการ:Imgนายชัยวัฒน์ คนจริง, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกหอมแดงโดยวิธีกำจัดศัตรูพืชด้วยสารเคมีและสารชีวภาพในจังหวัดศรีสะเกษ ปีการผลิต 2546/2547

ผู้เขียน:Imgอรวรรณ บุตรโส

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเเยกเเละจัดจำเเนกเชื้อราอาบัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาเเละการศึกษาผลต่อการเจริญของต้นหอมในพื้นที่ จ. อุตรดิตถ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปลูกหอมแดงของเกษตรกร อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:ImgJinudda MUANGCHAN

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

The Effect of Frying and Drying Conditions on the Sensorial and Drying Kinetics of Fried Shallots

ผู้แต่ง:ImgTrinh Ngoc Thao Ngan , ImgNaruemol Anuniwat , ImgTuan Quoc Le, ImgDr.Weerachet Jittanit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหอมแดงด้วยเมล็ด : ศึกาษเฉพาะกรณีเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมการปลูหอมแดงด้วยเมล็ด จากศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ

ผู้เขียน:ImgPrapitpan ANUPUNT

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img
Img

Researcher

นาย ไพศาล วุฒิจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การทำแห้งอาหาร, วิศวกรรมการแปรรูป, การแปรรูปอาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Food Process Development, Microwave process, Product Development, Drying process, Baking Process

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการอบแห้ง, การให้ความร้อนแบบโอห์มมิค, เทคโนโลยีการแช่เยือกแข็ง

Resume

Img

Researcher

ดร. อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้แผ่น, การพัฒนาไบโอพอลิเมอร์ฟิล์ม สารเคลือบ และการประยุกต์ใช้, การวางแผนการทดลองและการใช้เทคนิคทางสถิติในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์, การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและมิใช่อาหาร

Resume