Search Result of "self-directed learning"

About 72 results
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

LEARNING ENVIRONMENT OF SELF–DIRECTED LEARNING ON WEB–BASED INSTRUCTION FOR CREATIVE THINKING DEVELOPMENT

ผู้แต่ง:ImgBOONJIRA WONGPA, ImgDr.Saichaai Tanamai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Model of Knowledge Management via Social Media to Enhance Graduated Student’s Self-Directed Learning Skill

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattaphon Rampai, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลการจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองที่มีต่อความสามารถทักษะกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชนนท์ พูลศรี, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ : การวิจัยสำหรับการพัฒนาการเรียนการสอน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาตำราคลังคำศัพท์ภาษาเกาหลีเบื้องต้นเพื่อการฝึกฝนด้วยตนเอง (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปพนพัชร์ กอบศิริธีร์วรา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ปีพ.ศ. 2560

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
1234