Search Result of "seed weight"

About 23 results
Img

การประชุมวิชาการ

Seed Weight Distribution of Different Crosses and Relationships between Seed Weight and Some Physical Characteristics of Oil Palm Seed (Elaeis guineensis Jacq.)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quantitative Trait Loci Associated with Seed Weight in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)

ผู้แต่ง:ImgAKM Mabubul Alam, ImgDr.Prakit Somta, Assistant Professor, ImgM.A. Muktadir, ImgDr.Peerasak Srinives, Professor,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of seed weight on germination potential of different oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) crosses

ผู้แต่ง:ImgMyint, T, ImgDr.Wanchai Chanprasert, Associate Professor, ImgSrikul, S,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Influence of Seed Weight and Dormancy Breaking Methods on Germination Potential of Oil Palm Seed

ผู้เขียน:ImgTheingi Myint

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย จันทร์ประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSurakitti Srikul

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการนานาชาติ The International Society for Southest Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) and Kasetsart University 2009

หัวเรื่อง:ผลของจิบเบอเรลลิคแอซิดต่อขนาดของผลและน้ำหนักเมล็ดของสบู่ดำ

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Quantitative Trait Loci Associated with Seed Weight in Mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek))

ผู้เขียน:ImgA.K.M. Mahbubul Alam, Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgM.A. Muktadir, Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Seed weight is an important yield component of pulse crops. In mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek), varieties with higher seed weight (larger seed size) are generally preferred for cultivation and consumption. Large seed size is thus a major target trait in mungbean breeding. This study considered quantitative trait loci (QTL) mapping in mungbean using a population of 142 F2:3 lines derived from a cross between BARImung 1 (low seed weight) and BARImung 6 (medium seed weight). The population was grown under field conditions in two locations in Bangladesh in 2012 and analyzed with 72 polymorphic simple sequence repeat markers. A single marker analysis suggested at least four loci controlling seed weight. Composite interval mapping consistently identified four QTL— qSWT1, qSWT6, qSWT8 and qSWT9— on linkage groups 1, 6, 8 and 9 in both locations. These QTL accounted for 5.80 to 19.96% and 8.31 to 33.72% of the seed weight variation depending on the location. qSWT1, qSWT8 and qSWT9 were common to QTL for seed weight detected previously in mungbean, while qSWT6 appears to be a new locus. qSWT1, qSWT6, qSWT8 and qSWT9 are conserved in other Vigna crops.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 2, Mar 14 - Apr 14, Page 197 - 204 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาตำแหน่งของยีนควบคุมลักษณะน้ำหนักเมล็ดถั่วเขียวโดยการวิเคราะห์แบบ bulked segregant

ผู้เขียน:Imgนางสาวอรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การทำแผนที่ยีนที่ควบคุมความต้านทานต่อโรคใบไหม้ในถั่วหรั่ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายจิระ สุวรรณประเสริฐ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาย โรจน์รวี ภิรมย์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การขยายพันธุ์พืช การผลิตทางพืชสวน

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับปรุงพันธุ์เพื่อเร่งการปลูกเลี้ยงสบู่ดำพันธุ์ใหม่สำหรับเป็นพลังงานและอาหารสัตว์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วีระพันธุ์ สรีดอกจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์, Imgดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์, Imgนางธราธร ทีรฆฐิติ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (29) ประชุมวิชาการ (20) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (7)

Img

งานวิจัย

การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์มะละกอและระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, Imgดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (5)

Img

Researcher

ดร. อนุรักษ์ อรัญญนาค, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

12