Search Result of "secondary level"

About 43 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Open Educational Resources on Standard-based Curriculum at Secondary Level for Foreign Language Education.

ผู้แต่ง:ImgChatcharin Chintham , ImgDr.Nopphawan Chimroylarp, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Preservice Science Teachers’ Confidence for teaching STEM : Understanding STEM-related Content at the Secondary Level

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาบทเรียนเว็บเควสท์ สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนในโครงการภาคภาษาอังกฤษ

ผู้เขียน:Imgอังสนา นาคสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นพวรรณ ฉิมรอยลาภ, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgธงชัย โทหนองตอ

ประธานกรรมการ:ImgVinich Getkham

กรรมการวิชาเอก:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นของครูภาษาไทยเกี่ยวกับหนังสือเรียนวิชาภาษาไทย ชุดวรรณสารวิจักษณ์ เล่ม 3 และเล่ม 4 ด้านความสอดคล้องกับหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:ImgNimit PENGSOMYA

ประธานกรรมการ:Imgนางมัลลิกา ตัณฑนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางพรทิพย์ อัจจิมารังษี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สิ่งแวดล้อมศึกษา เรื่องขยะและน้ำเสีย สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgสายใจ ปิ่นแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgพนิตา โสต้อง

กรรมการวิชาเอก:Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเกิดปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน: กรณีศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา

ผู้เขียน:ImgKamonthep CHUNGCHOO

ประธานกรรมการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขคกำแพงแสน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการวิทย์-เกษตร สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและประสิทธิภาพของสไลด์ประกอบเสียงเรื่องการ เลี้ยงนกกระทาในการสอนวิชาอาชีพระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น

ผู้เขียน:Imgพณพงษ์ แพถนอม

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การติดตามผลการดำเนินงานการเทียบโอนวิชาอาชีพ ตามหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย พุทธศักราช 2530 ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgมนทา เกรียงทวีทรัพย์

ประธานกรรมการ:Imgปาน กิมปี

กรรมการวิชาเอก:Imgพรทิพย์ ไชยโส

กรรมการวิชารอง:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง "ป่ารักน้ำ" สำหรับนักศึกษาทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก

ผู้เขียน:Imgรัตนะ แสงซื่อ

กรรมการวิชาเอก:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

Lower Secondary Science Teachers’ Performance of Science Process Skills

ผู้แต่ง:ImgDr.Nantarat Kruea - In, Assistant Professor, ImgDr.Tussatrin Wannagatesiri, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตัดสินใจของนักศึกษาในการเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgอรุณี อารี

ประธานกรรมการ:Imgนางพุทธชาติ ชุณสาคร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพล จันทราปัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123