Search Result of "school teacher"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านการบริหารที่ส่งผลต่อการลาออกจากงานของครูโรงเรียนเอกชน

ผู้เขียน:Imgศุภริณี อำภรณ์

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการร่วม:Imgกานดา สกุลธนะศักดิ์ มัวร์, Imgสุพจน์ เกิดสุวรรณ์

Img

Researcher

นางสาว กัณฑิมา เนียมโภคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจสมรรถวิสัยของครูคหกรรมศาสตร์ระดับประถมศึกษาในภาคกลาง

ผู้เขียน:ImgRuang-Urai Srinilta

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This research work is essentially a compilation of general data and information concerning home economics teachers at the elementary level in the central region of Thailand and their perception with regard to the basic subject matter competencies that should have possessed as well as those that they actually possessed. Forty seven competency items were considered under the general competencies as teachers in the work – oriented subjects while 139 items were considered under the specific competencies as teachers in home – making subjects and 26 items were considered under the specific competencies as teachers in the handicraft subjects. Rating-scale questionnaires were sent by mail to a total of 324 home – making and handicraft teachers in elementary schools in every province of the central region of Thailand. In selecting the respondents, twelve elementary schools in each of the 27 provinces were randomly chosen. The home-making or handicraft teacher of each such school was then included as a respondent. A total of 152 accomplished questionnaires returned were sufficiently complete for the purpose. The data, information and levels of competencies collected were analyzed using a computerized SPSS program. The results may be summarized as follows : 1. Most of the home economics teachers studied were female, 30-40 years of age, and holders of associate degrees or bachelor’s degrees in academic disciplines other than home economics. They never received any formal training on the teaching of home-making and handicraft subjects but had to teach several compulsory as well as elective home-making and handicraft subjects. The reason for them to have to teach such subjects was either it was the compulsory assignment of the school or the school had no home economics teacher. The study also revealed that as high as 85.5 percent of the teachers studied incorrectly judged the priority of the practical aspect in the teaching of home-making and handicraft subjects. 2. The teachers studied perceived that they should have possessed a high level of competencies for the teaching of home-making and handicraft subjects although what they actually possessed was only moderate. 3. There was significant relationship between age of the teachers and their perception on some competencies studied.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 011, Issue 1, Jan 90 - Jun 90, Page 80 - 93 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดของครูระดับประถมศึกษา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgสุดเขต แจ้งกระจ่าง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความต้องการการนิเทศการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบี่

ผู้เขียน:Imgจริยา แก้วหนองเสม็ด

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgรุ่ง เจนจิต

กรรมการวิชารอง:Imgนางพรรณี ชูทัย เจนจิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อการเปลี่ยนแปลงของครูมัธยมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้เขียน:ImgAnotai PRASAN

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย ดำสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพ ปัญหาและความต้องการ การออกแบบระบบการสอนของครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตบรมราชชนนี 1 กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปณิดา โชติสุทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระบอบ ประชาธิปไตย : ศึกษาเฉพาะกรณี ครูประถมศึกษา อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgจิราพร บุญพร

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วัชรินทร์ ชาญศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายเชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf