Search Result of "salt-stress"

About 140 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Physiological Changes under Salt Stress of Some Grasses

ผู้แต่ง:ImgDr.Malee Na-nakorn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Molecular interaction of endophytic actinomycetes associated with Thai jasmine rice (Oryza sativa L. cv. KDML 105) towards salt stress

ผู้แต่ง:ImgDr.Arinthip Thamchaipenet, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการทนเค็มของข้าวสายพันธุ์ไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การตอบสนองทางสรีรวิทยาของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ภายใต้สภาพเครียดจากการขาดน้ำและความเค็มเพื่อรักษาคุณภาพของการผลิตข้าวหอม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมนึก พรมแดง, Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, Imgนางดวงสมร บ้วนกียาพันธุ์, Imgศ.ดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
1234567