Search Result of "rubber sheet"

About 43 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจิณาภา แซ่เหีย, Imgนางสาวชุติมา เทียมเมือง, Imgนางสาวสุธิดา ทรัพย์ช่วงโชติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนาวี อัศวดารากร, Imgวรภา สีหลักษณ์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาศักยภาพธุรกิจการผลิตยางพาราแผ่นในจังหวัดสกลนคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Moisture content in raw rubber sheet analyzed by transflectance near infrared spectroscopy

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronnarit Rittiron, Associate Professor, ImgSeehalak, W,

วารสาร:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Moisture Content Analyzer for Raw Rubber Sheet by Handheld Near Infrared Spectrometer

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronnarit Rittiron, Associate Professor, ImgChutima Tiammueng, ImgJinapa Saehea, ImgSuthida Sabchuangchote,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Lipid Composition of Natural Rubber Sheet and Relationship with its Structure and Properties

ผู้แต่ง:ImgDr.Siriluck Liengprayoon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เครื่องวิเคราะห์ความชื้นในแผ่นยางดิบเพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ด้วยสเปคโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ดุสิต ธนเพทาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Effect of Ethephon Stimulation on Rubber Sheet Lipid Composition and Properties

ผู้เขียน:Imgอาริยา ผกากรอง

ประธานกรรมการ:Imgภคมน จิตประเสริฐ

กรรมการร่วม:ImgLaurent Vaysse

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (โครงการ IRPUS)

หัวเรื่อง:ระบบวัดความชื้นในแผ่นยางดิบอย่างรวดเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจของโครงการพัฒนาการผลิตยางแผ่น : กรณีศึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางบ่อน้ำส้ม จำกัด จ. สงขลา

ผู้เขียน:Imgสมถวิล ช่างอาวุธ

ประธานกรรมการ:Imgนายบรรเทิง มาแสง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการพยากรณ์ราคายางพาราแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยโดยวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค

ผู้เขียน:Imgชวรีย์ รัตนาวงศ์ศรี

ประธานกรรมการ:Imgนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่อง LED Based Near Infrared (NIR) Spectrometer สำหรับวิเคราะห์ปริมาณความชื้นของแผ่นยางดิบ

123