Search Result of "rigger"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

Situation of Sugarcane Mechanization in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMr.Borpit Tangwongkit, Associate Professor, ImgDr.Ratana Tangwongkit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume