Search Result of "rheological properties"

About 28 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของน้ำตาลและเกลือต่อสมบัติทางด้านกายภาพของเจลผสมของ xyloglucan กับแป้งมันสำปะหลัง (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาคุณสมบัติทางรีโอโลยีของโยเกิร์ตถั่วเหลืองโดยการทดสอบแบบกดบีบ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (5)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อสมบัติทางกายภาพและความคงตัวของระบบที่มีแป้งมันสำปะหลังเป็นส่วนประกอบ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สกอ. และ สกว

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (6) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความคงตัวของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในอนุภาคไขมันแข็ง: กรณีศึกษาสารแคโรทีนอยด์จากฟักข้าวในผลิตภัณฑ์เวชสำอางลิปบาล์ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา ชิณบุตร

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

Utilization of Palm Oil Mill Wastes in the Production of Natural Rubber Antioxidant (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:International Foundation for Science of Sweden

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ศึกษาคุณสมบัติเคมี-ฟิสิกส์ และคุณสมบัติการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ของไซโลโอลิโกแซคคาไรด์ที่ผ่านการดัดแปรด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่นกับกรดไขมัน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศันสนีย์ อุดมระติ

ผู้ร่วมโครงการ:ImgShoichi Gohtani

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของหมู่แอกทีฟของพลาสติไซเซอร์ต่อคุณภาพของเจลและโดแป้งข้าว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12