Search Result of "retrospective study"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาย้อนหลังของผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาโรคต้อหินด้วยวิธี cyclocryotherapy ในสุนัขจำนวน 58 ตัว ระหว่างปี 2561-2566 (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.ฉัตรระวี เทือกแถว

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง (คณะสัตวแพทยศาสตร์)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
123