Search Result of "residents’ support"

About 5 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว หงสกุล เมสนุกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยวและการโรงแรม

Resume

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ทัศนคติของคนในท้องถิ่นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี