Search Result of "research synthesis"

About 24 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Research Synthesis of Instructions based on Contemplative Education Concept

ผู้แต่ง:ImgDr.Methinee Wongwanich Rumpagaporn, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

Research Synthesis of Instructions based on Contemplative Education Concept

ผู้แต่ง:ImgDr.Methinee Wongwanich Rumpagaporn, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนที่เสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยการวิเคราะห์อภิมาน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์งานวิจัยรูปแบบการเรียนการสอน หลังยุคปฏิรูปการศึกษา พุทธศักราช 2542 โดยการวิเคราะห์อภิมาน

ผู้เขียน:Imgวรรณี สุจจิตร์จูล

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการร่วม:Imgดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิล ตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:แนวโน้มและประเด็นในการวิจัยทางอาชีวศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัยใน Journal of Vocational Education and Training

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การวิจัยเชิงสังเคราะห์เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าปลานิลตลอดห่วงโซ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เยาวภา ไหวพริบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นันทิภา พันธุ์สวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การเตรียมตัวรองรับ 3DOM SiO2 ที่มี Co โดยวิธีโซลเจล (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่อเสริมสร้างคุณลักษระของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
12