Search Result of "repetitive"

About 68 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณกาฬ, Imgนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายพื้นที่ชุมชนในการดำเนินโปรแกรมการทำงานกับผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัว เพื่อป้องกันการกระทำซ้ำ (2020)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีย์ฉาย พลวัน, อาจารย์, Imgผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234