Search Result of "reaction time"

About 25 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดีเด่น (2012)

ผลงาน:ผลของการอดนอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาและภาวะง่วงนอน

นักวิจัย: Imgดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:The 4th International Conference of Sport and Exercise Science 2013 (The 4th ICSES 2013

หัวเรื่อง:ผลของคาเฟอีนที่มีต่อเวลาปฏิกริยาภายหลังการอดนอน

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของคาเฟอีนที่มีต่อเวลาปฏิกริยาภายหลังการอดนอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรพล พิมพาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของการอดนอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาและภาวะง่วงนอน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกโดยใช้ลูกบอลที่มีผลต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมือและตาของเด็กออทิสติก

ผู้เขียน:Imgกรัยวิเชียร น้อยวิบล

ประธานกรรมการ:Imgนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของคาเฟอีนที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาและความเร็วของนักวิ่งระยะสั้น

ผู้เขียน:Imgธนวุฒิ แสงบุญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgTongtavuch Anukarahanoonta

กรรมการวิชารอง:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Benefit of Arm Swing Exercise on Cognitive Performance in Older Women with Mild Cognitive Impairment

ผู้แต่ง:ImgDr.JATUPORN PHOEMSAPTHAWEE, Assistant Professor, ImgWatthanaree Ammawat, ImgNaruemon Leelayuwat,

วารสาร:

Img Img

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของการอดนอนและการฝึกซ้อมด้วยความหนักสูงที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาและภาวะง่วงนอน

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การทรงตัว ความอ่อนตัว ระยะเวลาการตอบสนอง และความแข็งแรงภายหลังการฝึกพื้นฐานการออกกำลังกายของมวยไชยาในผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกตาราง 9 ช่อง ขนาดแตกต่างกันที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง

ผู้เขียน:Imgภาคภูมิ พิลึก

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการร่วม:Imgดร.อาภัสรา อัครพันธุ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกการผ่อนคลาย กล้ามเนื้อที่มีต่อเวลาปฏิกริยา ในนักกีฬาวอลเลย์บอล

ผู้เขียน:Imgบรรเทิง เกิดปรางค์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวัลลีย์ ภัทโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลัยโอเมตริก การฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการฝึกพลัยโอเมตริกร่วมกับการฝึกการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่น

ผู้เขียน:Imgวรายศ หล้าหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบรรจบ ภิรมย์คำ*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12