Search Result of "rapid test kit"

About 15 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดทดสอบแบบเร็วเพื่อตรวจหายาต้านจุลชีพที่มีความสำคัญสูงตกค้างในผลิตภัณฑ์บริโภค (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัตนี คำมูลคร, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Development of a Novel Rapid Test Kit for Detection of Motile Salmonella in Foods

ผู้เขียน:Imgพลายแก้ว ไชยเบญจวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพัชรี สุนทรนันท, Imgนายประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปรียา วิบูลย์เศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบรวดเร็วในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดตรวจสอบแบบรวดเร็วเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสใบด่างแตงโดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี

ผู้เขียน:Imgศรีหรรษา มลิจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์, Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาชุดตรวจสอบสารซีราลีโนนแบบรวดเร็วในวัตถุดิบอาหารโดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก

ประธานกรรมการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

Researcher

ดร. สิริกุล วะสี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: การปรับปรุงพันธุ์พืชผักและไม้ผล

Resume

Img

Researcher

ดร. รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ซีรัมวิทยาทางด้านโรคพืช, การพัฒนาชุดตรวจสอบโรคพืชและสารพิษเชื้อรา, โรคพืชที่เกิดจากไวรัส

Resume