Search Result of "quantitative analysis"

About 100 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในเส้นก๋ยวเต๋ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กโดยใช้จีนิสตินที่เป็นสารสกัดจากถั่วเหลือง (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล พุทธิรานนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quantitative analysis of parasite DNA in the blood of immunized and nai?ve mice after infection with Neospora caninum

ผู้แต่ง:ImgDr.Sunan Pinitkiatisakul, Lecturer, ImgMattsson, J.G, ImgLunde?n, A,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เทคนิคการสฺอนแบบ K-W-D-L ร่วมกับวิธีการสอนแบบค้นพบโดยใช้เทคนิค 7ส เพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับ นิสิตที่เรียนรายวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติธุรกิจ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงค์ ถาวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งสายวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
12345