Search Result of "pumping automotive part industry"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการผลิตใหม่สำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (5)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการผลิตใหม่สำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

Resume