Search Result of "publishing"

About 26 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นิยายกับธุรกิจการพิมพ์สมัยราชวงศ์หมิง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กนกพร นุ่มทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว กัณฑิมา เนียมโภคะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบบริษัทในอุตสาหกรรมการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ กรณีศึกษา : บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgสุรศักดิ์ พิมพ์สาลี

ประธานกรรมการ:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชาเอก:Imgกนกพร นาคทับที

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผยแพร่ผลงานวิจัยใจวารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนางอรวรรณ วงษ์วานิช (โมนยะกุล)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

KU Journal published by Kasetsart University Research and Development Institute (KURDI) serves as a means to disseminate research outcomes of faculty members, staffs, students and non-university members with normal standardization. The numbers of qualified academic articles not only indicate the academic status and achievement of Kasetsart University but also illustrate the university research potentials as well as academic service to society which are major function of universities in Thailand. There are 259 contributors with the same fundamental characteristics: gender, age, period of official appointment, and academic positions. Reasons to the contribution are verified as follows: 1) propagating new knowledge to public, 2) featuring in academic position achievement, and 3) achieving reputation and academic recognition. Researchers who are contributors are satisfied with the Journal. On the other hand, there are several reasons for those never took part (n=149) in the contribution of the Journal as follows: 1) unknown of the procedure for submitting articles, 2) availability of other media for propagation, and 3) lack of research works. A solution for these problems should be setting up the appropriate policy and strategy so as to encourage and inspire new contributors in the future.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 025, Issue 2, Jun 04 - Dec 04, Page 226 - 238 |  PDF |  Page 

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

Mangrove Zonation in Ranong Coastal Ecosystem - Thailand (2012)

นักวิจัย:ImgDr.Puvadol Doydee, Assistant Professor,

ประเภท:

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

Editorial Board of The Thailand Natural History Museum Journal (2017)

นักวิจัย:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:Natural History Museum, Thailand

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและระบความพึงพอใจของสมาชิกนิตยสารเกมปริศนาของบริษัท สำนักพิมพ์อาทร จำกัด

ผู้เขียน:ImgBoonlom SUPANUSONTI

ประธานกรรมการ:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

กรรมการวิชาเอก:Imgสัมพันธ์ หุ่นพยนต์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจันทร์เพ็ญ จาปะเกษตร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำต้นฉบับหนังสือ เรื่อง นันทนาการฐานทรัพยากรธรรมชาติ: องค์ความรู้พื้นฐาน การวางแผน และการจัดการอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบฝึกด้วยเทคนิคการพิมพ์โดยคอมพิวเตอร์ เรื่อง "การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความสำคัญ" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์การใช้คำ โวหารภาพพจน์ และแนวคิดในกลอนวัยรุ่นของสำนักพิมพ์ใยไหม

ผู้เขียน:Imgวิชุนี พันธ์น้อย

ประธานกรรมการ:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

งานวิจัย

ประวัติศาสตร์หนังสือกับวรรณกรรมศึกษาในบริบทไทย (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12