Search Result of "provincial administrative organizations."

About 6 results
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวเรื่อง:การาจัดการคนเก่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตภาคอีสานเหนือตอนบน

Img

Researcher

ดร. ธเนศ ยุคันตวนิชชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการกีฬา

Resume

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร||||The evaluation of Sakon Nakhon provincial administrative organizations strategic development plan

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, Imgนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, Imgดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, Imgนางกันยารัตน์ สุขะวัธนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวฐิตาวรรณ อินสะอาด, อาจารย์, Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

Img