Search Result of "professional service firms"

About 4 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของกลยุทธการกระจายธุรกิจและสมรรถนะการดำเนินงานต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทด้านการบริการของไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุษารัตน์ ธีรธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgอ.ศุภวัตร มีพร้อม

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อุษารัตน์ ธีรธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, ตรวจสอบภายใน, บัญชีภาครัฐ, Business Data Analytics, Big Data

Resume