Search Result of "problem solving skills"

About 36 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้ด้วยเทคนิค KWHLAQ (2015)

หัวหน้าโครงการ:นายวัชรพันธ์ ทองจันทา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, Imgนายวัชรพันธ์ ทองจันทา

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12