Search Result of "probabilistic model"

About 19 results
Img

งานวิจัย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(กรณีศึกษา รายวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี(ศสวท.)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำลองความน่าจะเป็นของความน่าเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังจากข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้หลักการฟัซซี่

ผู้เขียน:Imgอัครา กิตติปฎิมาคุณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยมหิดล 18 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

หัวเรื่อง:การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาขั้นต้นเกี่ยวกับแบบจำลองคุณภาพการขับขี่บนทางหลวงโดยใช้การรับรู้ระยะไกลในย่านไมโครเวฟ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน วิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี(ศสวท.)คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ(กรณีศึกษา รายวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้น)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอนวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Img

Researcher

ดร. กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบาดวิทยา

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:remote sensing, GIS, Pavement

Resume

Img

Researcher

ดร. วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ไม้ป่า (Forest Tree Improvement), วนวัฒนวิทยา (Silviculture), เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)

Resume

Img