Search Result of "primary level"

About 22 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาผลการใช้หลักสูตรอบรมครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ สสวท. พัฒนาร่วมกับ ORIGO Education Thailand (ระยะที่ 1) (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับดี สาขาศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (2008)

ผลงาน:การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการพหุสาระด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับชั้นประถมศึกษา

นักวิจัย: Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์ Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารงานวิชาการระดับประถมศึกษาโรงเรียน พระตำหนักสวนกุหลาบ

ผู้เขียน:Imgอรวรรณ สุนทรสารสาสน์

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการพหุสาระด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อมสำหรับชั้นประถมศึกษา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวคิดเกี่ยวกับสถานะและการเปลี่ยนสถานะของสารของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ผู้เขียน:Imgกฤษดา สงวนสิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุมาลี กาญจนชาตรี, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาเรียนร่วมในโรงเรียนร่วมระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgประวี น้อยเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgสุวิมล ตั้งสัจจพจน์

กรรมการวิชาเอก:Imgชาญชัย ขันติศิริ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของกิจกรรมกลุ่มในการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนชุมชนวัดจันทร์กะพ้อ จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgวัชรินทร์ หาดทวายกาญจน์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนฆราวาสคาทอลิกในระดับประถมศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ผู้เขียน:Imgจาระไน พงษ์ศิริพัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgVinich Getkham

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรวิชาบูรณาการพหุสาระด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม สำหรับชั้นประถมศึกษา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารจัดการแนะแนวของโรงเรียนเอกชนนำร่องและโรงเรียนเครือข่ายการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgภานุวัฒน์ จิระกรานนท์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฎิบัติงานของครูผู้สอนการศึกษานอก ระบบโรงเรียน สายสามัญ ระดับประถมศึกษา ในเรือนจำ และทัณฑสถานจังหวัดภาคกลาง

ผู้เขียน:ImgJirapron AMPHANPREAM

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
12