Search Result of "prey species"

About 29 results
Img

การประชุมวิชาการ

ชนิดเหยื่อของสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

PREY SPECIES AND HABITAT USE OF DHOLE (Cuon alpinus)IN SALAKPRA WILDLIFE SANCTUARY

ผู้แต่ง:ImgDr.Ronglarp Sukmasuang, Associate Professor, ImgDr.prateep duengkae, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชนิดเหยื่อและการใช้พื้นที่อาศัยของหมาใน (Cuon alpinus) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ผู้เขียน:Imgนคร สลางสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดของสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าชุมชนภาคตะวันตกของประเทศไทย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
12