Search Result of "plastic film"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ฟิล์มจากสตาร์ช (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบฟิล์มสลายตัวได้ทางชีวภาพในแตงกวาและมะเขือเทศ (2014)

หัวหน้าโครงการ:นายอุทัย วิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgนายกรุง สีตะธนี, Imgนายอุทัย วิชัย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบฟิล์มสลายตัวได้ทางชีวภาพในแตงกวาและมะเขือเทศ (2012)

หัวหน้าโครงการ:นายอุทัย วิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgนายกรุง สีตะธนี, Imgนายอุทัย วิชัย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาฟิล์มพลาสติกย่อยสลายได้เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.อนงค์นาฎ สมหวังธนโรจน์

แหล่งทุน:Thailand-EC Cooperation Facility-Phase II“Trade Standard Compliance and Innovations for Agri-Food Supply Chains in Thailand and Neighbouring Countries (CIAS)”มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Img

งานวิจัย

โครงการทดสอบฟิล์มสลายตัวได้ทางชีวภาพในแตงกวาและมะเขือเทศ (2013)

หัวหน้าโครงการ:นายอุทัย วิชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgนายกรุง สีตะธนี, Imgนายอุทัย วิชัย

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มพลาสติกที่เจือสารย่อยสลาย

ผู้เขียน:Imgธเนศ สุขมาตย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกรรณิกา คงสาคร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:สมบัติทางกลของแผ่นฟิล์มพลาสติกรีไซเคิล

ผู้เขียน:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, Imgนายรันบีร์ ซิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Seven samples of plastic film and recycled-plastic film were studied. Tickness, density, tensile strength, elongation and tear resistance of the specimens were reported. The results showed that mechanical properties of LLDPE plastic film and recycled-plastic film were in the same order. Mechanical properties of HDPE recycled-plastic film were in the oher group, and MDPE recycled-plastic film possessed mechanical properties which were comparable with HDPE recycled-plastic film.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 1, Jan 96 - Mar 96, Page 98 - 103 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต ศรีราชา

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ฟิล์มจากสตาร์ช

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการใช้ฟิล์มพลาสติกกรุภาชนะบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของผลเงาะพันธุ์โรงเรียน

ผู้เขียน:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ImgOrasa Klaewkasetkorn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The effects of plastic film lining in corrugated boxes and low temperatures on storage life and quality of ‘Rongrein’ rambutans were studied. The results showed that rambutans packed in corrugated boxes with PE (polyethylene) and PVC (polyvinyl chloride) lining stored at 8? and 10?C had longer storage life than those without plastic film lining, while there was no singnificant effecton storage life at 12?C. Rambutans stored at 8?C (90% RH developed the symptom of chilling injury at, while the symptom was seen in day 8 for those stored at 10?C (90% RH). Spinterns and irnd of rambutans with symptom of chilling injury turned browning and finally became black. Total soluble solids (TSS), total sugars (TS) and titratable acidity (TA) were slightly decreased during storage, while ascorbic acid decreased more rapidly at 8? and 10?C than at 12?C. Rambutans in corrugated boxes with and without PE and PVC lining and stored at 12?C (90% RH) had the longest storage life of 13.4-13.9 days without significant difference but rambutans in corrugated boxes with PVC lining tended to have a better quality due to less browning and decay of their rind and spinterns.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 028, Issue 2, Apr 94 - Jun 94, Page 149 - 160 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Productivity/Performance Measurement with an Integration of Time-lag Effects Case Application at Rigid Plastic Film Production Plant

ผู้เขียน:Imgกฤษฎา ฝั้นคำอ้าย

ประธานกรรมการ:Imgดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:ผลของฟิลม์พลาสติกต่อสารระเหยของส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งตัดแต่งพร้อมบริโภค

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตฟิล์มพลาสติกโดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต

ผู้เขียน:Imgจุฬารัตน์ พลนาค

ประธานกรรมการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรัตนาวรรณ มั่งคั่ง, Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของฟิล์มพลาสติกกับอายุการเก็บรักษาของเสาวรสพันธุ์สีม่วงรับประทานสด

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของพลาสติกฟิลม์ที่ใช้ในหอทำน้ำ เย็นชนิดดูดลม

ผู้เขียน:Imgสุระเดช ฉั่วสุวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgสุรพล พฤกษพานิช

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมพงษ์ พิเชฐภิญโญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ข่าวสารเกษตรศาสตร์ (Kasetsart Extention Journal)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ของฟิล์มพลาสติกกับอายุการเก็บรักษาของเสาวรสพันธุ์สีม่วงรับประทานสด

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:สมบัติทางความร้อนและทางกายภาพของแผ่นฟิล์มพลาสติกรีไซเคิล

ผู้เขียน:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, ImgMalee Suthiopad, Imgสิริ สิรินิลกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Thermal and physical properties of plastic film were studied by Differential Scanning Calorimetry and Dynamic Mechanical Analysis. It is found that recycled plastic film possesses slightly different thermal and physical properties from non - recycled one. Melting point and heat capacity of recycled plastic film are lower than non - recycled one. When applied static stress 5.00 x 105 Pa and dynamic stress 4.55 x 105 Pa at frequency 1.0 Hz, recycled plastic film reveals lower modulus and higher strain. The elasticity of plastic film is decreased when temperature is increased.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 033, Issue 1, Jan 99 - Mar 99, Page 111 - 125 |  PDF |  Page 

12