Search Result of "plant propagation"

About 20 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย "การขยายพันธุ์พืช" ระหว่างนักเรียนที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่างกัน

ผู้เขียน:ImgAmondej DEENAN

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวิทยา สาธรวิริยะพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยงเพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนาในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ความรู้ภาคปฏิบัติของนิสิตในวิชาหลักการขยายพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgวันชาติ นิติพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเจริญ เอี่ยมสุภาษิต, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ผลของการเปลี่ยนแปลงระดับความเค็มของน้ำต่อการปล่อยสปอร์ของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การรักษาโรค epitheliocystis ในลูกปลานิล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการผึ่งแห้งต่อการปล่อยสปอร์ ของสาหร่ายไส้ไก่ (Ulva intestinalis Linnaeus)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การขยายพันธุ์สบู่ดำโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน APETALA2 ในอะราบิดอปซิสและสบู่ดำ

ผู้เขียน:Imgเฉลิมพล ศรีอดุลย์พันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมพิศ สามิภักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgชัชวาล จันทราสุริยารัตน์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์มะขามป้อมและการพัฒนาการปลูกเลี้ยง เพื่อสนับสนุนโครงการภูฟ้าพัฒนา ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนคร เหลืองประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวีระศรี เมฆตรง, Imgนางสาวนิภา เขื่อนควบ, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนายวิสิฐ กิจสมพร

Img

Researcher

นาย สมศักดิ์ รุ่งอรุณ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant Molecular Biology and Plant Tissue Culture

Resume

Img

Researcher

นาง นวลปรางค์ ไชยตะขบ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว บัวบาง ยะอูป

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:พืชศาสตร์ ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล

Resume

Img

Researcher

นาง ชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:หญ้าทะเล

Resume

Img

Researcher

นางสาว นิภา เขื่อนควบ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:เกษตรเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

นาย วิสิฐ กิจสมพร

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยดอยปุย ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเมืองหนาว

Resume

Img

Researcher

ดร. ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา, ไม้ประดับ, ปุ๋ย

Resume

Img

Researcher

นาง วีระศรี เมฆตรง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์น้ำ , เทคโนโลยีชีวภาพ , ไวรัส , การจัดการฟาร์ม , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume