Search Result of "pineapple leaf fiber"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทของเส้นใยสับปะรดกับเอทิลีนไวนิลอะซิเตต

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติเชิงกลของคอมโพสิทของเส้นใยสับปะรดกับเอทิลีนไวนิลอะซิเตต

123