Search Result of "pilot project"

About 32 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชามา พานแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วียะวัฒน์ ใจตรง, Imgนางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง

แหล่งทุน:เงินรายได้

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Pilot Project in Thai ICT Schools to Promote Students’ Critical Thinking Skills

ผู้แต่ง:ImgDr.Methinee Wongwanich Rumpagaporn, Associate Professor, ImgI Gusti Ngurah Darmawan,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Lessons Learned from a Pilot Project on Participation Development for Sustainable National Parks Management in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Vipak Jintana, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวไทยภูเขาที่มีความสัมพันธ์กับโครงการนำร่องการพัฒนาการมีส่วมร่วมเพื่อการจัดการอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgปนิดา เหมืองหม้อ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:The Faculty of Education, Mahasarakham University

หัวเรื่อง:A Pilot Project in Thai ICT Schools to Promote Students Critical Thinking Skills

Img

ที่มา:Proceeding ในการประชุม International Conference of Education Research (ICER2007)

หัวเรื่อง:โครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ ICT ที่ส่งสริมทักษะกระบวนการคิดแบบมีวิจารณญาณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานบางแห่งของโครงการนำร่องการพัฒนายางพาราครบวงจร

ผู้เขียน:Imgกนกวรรณ ฤทธิสมิต

ประธานกรรมการ:Imgอรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตสรา ช่ำชอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:โพลิเมอร์โมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต ในโครงการนำร่องสำหรับพื้นผิวทางหลวง

ผู้เขียน:Imgนายวัชรินทร์ วิทยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Poor quality of asphalt binder is one of the causes for early deterioration of asphalt concrete surface, especially with high traffic volume roads. During the past 30 years, rutting in conventional asphalt concrete highway due to the substantial increase in traffic volume has become major problem facing motorists. Engineers have tried to attack the problem by using 60-70 penetration grade asphalt instead of the usual 80-100. This, however, resulted in fatigue cracking and fretting and hence became a serious problem. Polymer modified asphalt has then been used to improve the asphalt cement properties. Asphalt concrete has more resistance to deformation, more stiffness and elasticity after the application of polymer modified asphalt. The mixture demonstrates high resistance to rutting, fatigue cracking and fretting. From the first modified asphalt concrete highway pavement in Thailand as a pilot project, it was found that the durability, stability, strength index and bond between aggregates and binder of the polymer modified asphalt were improved.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 030, Issue 4, Oct 96 - Dec 96, Page 519 - 523 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Globalisation and education: Case demonstration and lessons learned from Finland's education export

ผู้แต่ง:ImgDelahunty, D., ImgDr.Kongkiti Phusavat, Professor, ImgKess, P., ImgKropsu-Vehkapera, H., ImgHidayanto, A.N.,

วารสาร:

Img Img

Img
12