Search Result of "pigeon"

About 22 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Experimental Assessment of Live Virus Fowl Pox and Pigeon Pox Vaccines for Control of Quail Pox Virus NK992/43 Isolate)

ผู้เขียน:ImgNaruepol Promkuntod, ImgChongmas Antarasena, ImgPorntip Prommuang, ImgAnyaray Thiptara, ImgPraison Prommuang

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

AbstractArticle Info
วารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์(Journal of Kasetsart Veterinarians), Volume 013, Issue 3, Sep 03 - Dec 03, Page 23 - 31 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:KURDI

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงพรรณนาของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาการทำคุกกี้จากถั่วเขียวผิวดำเปรียบเทียบกับถั่วเขียวและถั่วมะแฮะ

ผู้เขียน:Imgนายสมชาย ประภาวัต, ImgYenchai Titathan, ImgDuangchan Hengswadi, Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Cookies made from either wheat flour, wheat flour containing 10, 20, 25, and 30% by weight of black gram flour or mungbean flour, or pigeon pea flour were evaluated. It was shown that cookies prepared from wheat flour, wheat flour containing 10% of black gram flour or 10 and 20% of mungbean flour or 10% of pigeon pea flour by weight were the best accepted by the panelists in term of color, flavor, texture and acceptability when compared with the other samples in each group (p< 0.05). The protein contents of the best accepted cookies prepared from wheat flour containing 10% of black gram flour or 20% of mungbean flour or 10% of pigeon pea flour by weight were 7.45, 8.49, and 7.56% on dry weight basis , respectively. The fat contents were 32.84, 26.82, and 28.47% on dry weight basis, respectively while the protein and fat contents of cookies made from wheat flour alone were 6.90 and 31.41% on dry weight basis, respectively. The protein quality of the best accepted cookies made from 10% of black gram flour or 20% of mungbean flour or 10% of pigeon pea flour by weight showed higher chemical score of lysine at 60-69% comparing to 49% of cookies made from wheat flour alone. These were due to the added flours such as black gram flour, mungbean flour and pigeon pea flour whose proteins were rich in essential amino acid lysine content.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 032, Issue 3, Jul 98 - Sep 98, Page 319 - 328 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Pigeon Pea Utilization : Starch Characteristics and Transparency Noodle Preparation )

ผู้เขียน:ImgWichian Voraputhaporn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Pigeon Pea (Cajanus cajan L.) starch was isolated from pigeon pea seed and pigeon pea dhal (decorticated split dried seed) by a wet milling process. Physical properties of the starch including granule sizes, gelatinization temperature, swelling and solubility pattern, Brabender amylogram, gel strength and degree of syneresis, were examined. Transparency noodles were prepared from pigeon pea starch and compared with those from mung bean starch. Noodle quality was examined by organoleptic tests. The results indicated that the quality of noodles is comparable to mung bean noodles.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 022, Issue 4, Oct 88 - Dec 88, Page 376 - 382 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

หัวเรื่อง:Synthesis of LaAlO3 and Doped LaAlO3 Powder via Metal Complex Decomposition

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดนกในนกพิราบแข่งขันในประเทศไทย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:โครงการหน่วยปฏิบัติวิจัยพิเศษโรคไข้หวัดนก

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Performance, Hematology and Serum Biochemistry of West African Dwarf Goats Fed Ensiled Mixtures of Elephant Grass (Pennisetum purpureum) with Lima Bean, African Yam Bean and

ผู้เขียน:ImgAjayi Festus Tope, ImgOgunleke Funmi, ImgAdesina Adewumi, ImgDurotoye Emmanuel Sunday

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The performance, hematological and biochemical parameters of 16 West African dwarf goats fed ensiled elephant grass (Pennisetum purpureum) with pineapple pulp (Diet 1), pigeon pea plant (Diet 2), lima bean plant (Diet 3) and African yam bean plant (Diet 4) were investigated in a completely randomized design. Four goats were allotted to each diet in a 91-day feeding trial; each goat was fed at 5% of its body weight. The results showed that the crude protein, ether extract and ash contents of Diets 2–4 were similar (P > 0.05). The dry matter intake, crude protein intake and neutral detergent fi ber intake of goats fed Diet 3 differed signifi cantly (P < 0.05) from that of goats fed Diets 1, 2 and 4 which were 71.2, 28.8 and 52.7 g per kilogram W0.75 per day (metabolic weight per day), respectively. The highest packed cell volume was observed in goats on Diet 2 (29.3%) and differed signifi cantly (P < 0.05) from that of goats fed Diets 1, 3 and 4. Goats fed Diet 3 had the highest hemoglobin concentration, lymphocyte, monocytes and eosinophils. Goats fed Diet 4 had the highest total protein (70.2 g.L-1) and cholesterol (42.0 mmol.L-1).The highest urea nitrogen (3.8 mmol.L-1), creatinine 97.0 ?mol.L-1), AST (51.9 IU.L-1), ALT (6.7 IU.L-1), glucose (3.1 mmol.L-1) and lowest cholesterol (31.2 mmol.L-1) were observed in goats fed with Diet 3. These results indicated that ensiling elephant grass with any of these legumes known to contain high concentrations of anti-nutrients was not detrimental to the health of the goats. Diet 3, comprising ensiled elephant grass with lima bean and pineapple pulp, produced the optimal growth rate and weight gain in the goats.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 046, Issue 5, Sep 12 - Oct 12, Page 694 - 702 |  PDF |  Page 

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลความถี่ของการตัดที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วมะแฮะ

ผู้เขียน:Imgสุจิตรา พลเสนา

ประธานกรรมการ:Imgนางสุนันทา จันทกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุเทวี ศุขปราการ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Minimal Susceptibility to Highly Pathogenic Avian Infl uenza H5N1 Viral Infection of Pigeons (Columba livia) and Potential Transmission of the Virus to Comingled Domestic Ch

ผู้เขียน:ImgRassameepen Phonaknguen, ImgKridsada Chaichoun, ImgWittawat Wiriyarat, ImgLadawan Sariya, ImgNatanan Prayoowong, ImgNattapat Chaisilp, Imgนางภัทรา มูลจิตร, ImgPilaipan Puthavathana, ImgPrasert Auewarakul, Imgนายปานเทพ รัตนากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

In order to elucidate the epidemic dissemination role of pigeons in the outbreak of the highly pathogenic avian infl uenza (HPAI) H5N1 (infl uenza A) virus, this study was conducted by experimental infection of the HPAI H5N1 virus in pigeons. Twenty-eight pigeons, aged 1 yr that were serologically negative for the H5N1-specifi c HI antibodies, were inoculated intranasally with various doses of the HPAI H5N1 virus at infectious doses of 10 to 1 ? 106 median tissue culture TCID50, this is the amount of dose that will produce pathological change in 50% of the cell cultures inoculated. To evaluate the virus transmission of infected pigeons to the environment, pigeons inoculated with 1 ? 105 TCID50 of HPAI H5N1 were determined for their transmission ability to sentinel avian infl uenza virus-free chickens. Viral isolation and real-time hydrolysis probe (TaqMan) reverse transcriptase polymerase chain reaction were performed to detect viruses from choanal cleft and cloacal swabs. Antibody responses were detected by hemagglutination inhibition and serum neutralization assay. In this study, the median infective dose (ID50) and the median lethal dose (LD50) of the HPAI H5N1 virus of inoculated pigeons were 1 ? 105 and 1 ? 106 TCID50, respectively. The viruses were also consistently isolated from either cloanal or cloacal swabs of the infected groups. The sentinel chickens housed in the same cage were infected with the HPAI H5N1 virus shedding from the experimental pigeons. The sentinel chickens exhibited clinical signs with high morbidity and mortality. The results showed that the pigeons were less susceptible to HPAI H5N1 virus infection than chickens. The pigeons might be play role as distributors of avian infl uenza virus transmission and shedding from the infected pigeons to contacted chickens. Therefore, the good biosafety and biosecurity management in farms should be emphasized for control and prevention of the HPAI H5N1 virus.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 5, Sep 13 - Oct 13, Page 720 - 732 |  PDF |  Page 

Img
Img

Researcher

ดร. ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงพาหะนำโรค , การต้านทานสารเคมี , พฤติกรรมของยุง

Resume

Img
12