Search Result of "physical environment"

About 20 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบทางสมุทรศาสตร์จากการสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ถนนผ้าคราม จังหวัดสกลนคร:ลักษณะทางกายภาพที่พึงประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

DESIGNING PHYSICAL LEARNING ENVIRONMENTS OF A DIGITAL CLASSROOM

ผู้แต่ง:ImgPAIBOON NASUMRANA, ImgDr.Saichaai Tanamai, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Survey of preparing for the elderly-desired home in Thailand

ผู้แต่ง:ImgMrs.Sauwaluck Koojaroenprasit, Associate Professor, ImgMrs.Sumaree Pumpinyo, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ภาวะจิตใจของผู้ต้องขังที่มีต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพของทรัพย์สินที่ถูกโจรกรรม

ผู้เขียน:ImgKreangkrai PUTTAISONG

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ในเขตท้องที่สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgปองพล สิงห์ชมภู

ประธานกรรมการ:Imgจักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชารอง:ImgPanomporn Phoomchan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพ- มหานคร เขตปทุมวัน

ผู้เขียน:Imgระวิวรรณ ขันธาโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอรวรรณ คูหเพ็ญแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพและประสบการณ์นันทนาการของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้เขียน:Imgนิภารัตน์ สายประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชาเอก:Imgเสรี เวชชบุษกร

กรรมการวิชารอง:Imgนายจำรอง เงินดี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารมหาวิทยาลัยพายัพ

หัวเรื่อง:การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรด้วยการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต กับคุณภาพการบริการบริการของผู้ให้บริการในสนามกอล์ฟ

ผู้เขียน:Imgศิรประภา พึ่งพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรัตน์ทนา สังข์พงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลกระทบทางสมุทรศาสตร์จากการสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เชิดวงศ์ แสงศุภวานิช, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ศศิฉาย ธนะมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, นวัตกรรมทางการศึกษา, การสื่อสารเพื่อการพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นาง สุมาลี พุ่มภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี , เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ , วางแผนและพัฒนา

Resume

Img

Researcher

นาง เสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ , การเงินการธนาคาร

Resume