Search Result of "physical aging"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Gelatinization and thermal properties of modified cassava starches

ผู้แต่ง:ImgTran, T, ImgDr.Kuakoon Piyachomkwan, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume