Search Result of "pedagogical resources"

About 10 results
Img

การประชุมวิชาการ

English Pedagogical Resources Using LMS Open Source

ผู้แต่ง:ImgDr.Maturos Chongchaikit, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - Conference Handbook of 28th Thailand TESOL International Conference

หัวเรื่อง:(ย้ายไปประชุมวิชาการ) - English Pedagogical Resources Using LMS Open Source

Img

ที่มา:(ย้ายไปนำเสนอในการประชุมฯ) The 28th International Thailand TESOL Conference Handbook 24-26 January 2008

หัวเรื่อง:English Pedagogical Resources Using LMS Open Source

Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้านหลักสูตรและการสอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:The Proceeding of National e-Learning Conference 2010

หัวเรื่อง:การส่งเสริมวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในการเรียนแบบ e-Learning ด้วยเทคโนโลยีเว็บ 2.0

Img

งานวิจัย

การพัฒนาภาษาอังกฤษแบบออนไลน์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนภาษาฝรั้งเศส, ไอซีที ช่วยการเรียนการสอน/ การสอนภาษา, Applied Linguistics in Teaching and Learning

Resume