Search Result of "pedagogical content knowledge"

About 132 results
Img

การประชุมวิชาการ

Enhancing a preservice science teacher Technological Pedagogical Content Knowledge

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

The development of an activity for promoting pre-service teacher Technological Pedagogical Content Knowledge (TPCK)

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Pedagogical Content Knowledge of Thai Pre-Service Physics Teacher during Student Teaching Practice: A Case Study

ผู้แต่ง:ImgDr.CHITTAMAS SUKSAWANG, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

Developing Science Student Teacher's Pedagogical Content Knowledge Through Field-based Experiences (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนผนวกหลักการและวิธีสอน โดยการเป็นพี่เลี้ยงให้กับนิสิตครูวิทยาศาสตร์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
1234567