Search Result of "participatory learning"

About 15 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อเจตคติในการเรียนพลศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgอานนท์ พึ่งสาย

ประธานกรรมการ:Imgต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล*

กรรมการร่วม:Imgวีรฉัตร สุปัญโญ*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ผู้เขียน:Imgนางสาวทัศพร สุวรรณปักษ์, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์, Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

การประชุมวิชาการ

Participatory Lifelong Learning in Rice Farming

ผู้แต่ง:ImgDr.Weerachat Soopunyo, Assistant Professor, Img Chanida Mattavangkul,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตรเพื่อป้องกันเอดส์ที่มีประสิทธผลสำหรับเยาวชนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ผู้เขียน:Imgมาลี สบายยิ่ง

ประธานกรรมการ:Imgวีรฉัตร สุปัญโญ*

กรรมการร่วม:Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ผู้เขียน:Imgกุลธิดา อนันต์หน่อ

ประธานกรรมการ:Imgนางบัวทอง สว่างโสภากุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgPanomporn Phoomchan

กรรมการวิชารอง:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา การมีความเป็นผู้นำตนเอง การรู้จักเริ่มต้นด้วยเป้าหมายในใจ การวางแผนตามแนวคิดของสตีเฟ่น อาร์ โควี่ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวิน

ผู้เขียน:ImgSuthathip KRAWKRIENG

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาลักษณะมุ่งอนาคตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ผู้เขียน:Imgกุมารี ผลภาษี

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgณิชกมล แก่นเพิ่ม

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาวินัยในตนเองทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุเหร่าสมอเซ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:Imgอิษยา นาคนาวา

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะชีวิตด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgศศิพร โลจายะ

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย, การศึกษาตลอดชีพ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume