Search Result of "participatory development"

About 19 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของบุคลากรในสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม (2012)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.พญ.ภัทรวัลย์ วรธนารัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, Imgนพ.ธนวัฒน์ ชนวิริยะ, Imgผศ.ดร.พญ.ภัทรวัลย์ วรธนารัตน์, Imgผศ.ดร.สีรง ปรีชานนท์, Imgพญ.รัศมี ตันศิริสิทธิกุล, Imgศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ บูรณตรีเวทย์, Imgอ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตำบลต้นแบบนวัตกรรมชุมชนเข้มแข็งภาคกลางและภาคตะวันตก (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอมต จันทรังษี, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Role of Participatory DevelopmentCommunication in Natural ResourceManagement: A Case in Ratchaburi Province,Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Cherdpong Kheerajit, Assistant Professor, ImgAlexander G. Flor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและถอดบทเรียนการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

ผู้เขียน:Imgแพรวพรรณ พิมพุฒ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการฝึกอบรมโรงเรียนคุณภาพของศูนย์อบรมร่วมพัฒนา นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้เขียน:ImgKhamkay CHANTHADARA

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgVinich Getkham, Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของบุคลากรในสถานประกอบการแบบมีส่วนร่วม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, Imgดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.สิกิต อริฟวิโดโด, อาจารย์, Imgดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย, การศึกษาตลอดชีพ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การพัฒนาการเกษตรทางเลือก

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อมศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา, การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume

Img

Researcher

ดร. สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเกษตร, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, อาชีวศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume