Search Result of "parental involvement"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการทักษะทางสังคมสำหรับ เด็กที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนวัดลาดพร้าว (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์

แหล่งทุน:โรงเรียนวัดลาดพร้าว และ ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารการศึกษา

Resume