Search Result of "paddy field"

About 165 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณน้ำท่าในพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่นาข้าว และพื้นที่ชุมชน ด้วยแบบจำลอง SWAT (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ. ดร.ปรียาพร โกษา

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลกระทบจากการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมต่อแมลงน้ำกลุ่มริ้นน้ำจืดในนาข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา ชื่นอิ่ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา ชื่นอิ่ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Iron and manganese content in paddy field and correlation of phytic acid with iron grain:implication for human health in Khaoyoi district (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนิศานาถ เจือทอง, Imgสมภพ จงรวยทรัพย์

แหล่งทุน:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวตามค่าการวิเคราะห์ดิน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา ชื่นอิ่ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมชาย กรีฑาภิรมย์, Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456789