Search Result of "pH Process"

About 13 results
Img
Img

งานวิจัย

การควบคุมอิงแบบจำลองกระบวนการปรับพีเอชที่ใช้คาร์บอนไดออกไซด์และกรดแก่เป็นสายร่วมไตเตรต (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

ที่มา:TIChE 2012

หัวเรื่อง:Input/Output Linearization for pH Process in Series

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Third-place Outstanding Paper (2012)

ผลงาน:Input/Output Linearization for pH Process in Series

นักวิจัย: ImgThana Srihawan Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์ ImgSongpol Jongtanapiman

Doner:TIChE 2012

Img

Researcher

นาย ศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Communications, Networking

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการชุดพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวแบบกราฟิกสำหรับภาคการเกษตร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, Imgดร.อรรจนา ด้วงแพง, Imgนายณัฐพงษ์ บุตรธนู, Imgอ.ปองพล แสนสอน

แหล่งทุน:โรงเรียนนายเรือ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และบริษัทเอมเมจิน จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่15 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนา ศรีหะวรรณ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ระบบการควบคุมโดยอาศัยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ไม่เป็นเชิงเส้น, การหาค่าที่เหมาะสมของกระบวนการระบบการควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์สำหรับการออกแบบระบบควบคุมการตรวจจับและบ่งชี้ความผิดพลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Robotic, Control, AI, Computer System, Embedded System

Resume