Search Result of "organic vegetable"

About 24 results
Img
Img

งานวิจัย

การปลูกผักตามระบบเกษตรอินทรีย์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ, Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Key Success Factors on the Organic Vegetable System in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.PANCHIT SEENIANG, Associate Professor, ImgDr.Supaporn Thaipakdee, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Key Success Factors and Constraints of Organic Vegetable Production Systems in Thailand: Lessons Learned from Selected Cases of Best Practices)

ผู้เขียน:Imgพันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The objectives of the research were to study 1) the key success factors of an organic vegetable production system and 2) the constraints on organic vegetable production and marketing in Thailand. Data were collected from a sample of farmers and processors/handlers recognized for their best practices—namely, Rai Thon Nuey (Dare to Sweat Farm), Rai Plook Ruk (Thai Organic Farm), Suwannabhumi Organic Co. Ltd., and Swift Co. Ltd. The techniques of semi-structured interviews and observation were applied. Empirical and documentary analyses were administered. Findings revealed that key success factors and important techniques of organic farming are practiced with implicit knowledge which starts from the preparation of the ecosystem and soil nutrient then considers crop maintenance in the food chain system, and finally involves harvesting only the edible pieces. While market access with simple postharvesting at the farm level results in a longer shelf life, good quality produce is necessary. Constraints of organic vegetable production were: 1) bio-physical constraints, such as low soil fertility, water shortage, irregular rainfall and pests; 2) economic constraints such as high initial costs, high labor costs, high transport costs, and lack of market channels; and 3) knowledge constraints, such as lacking in understanding of farm problems such as nutrient balance, crop-environment interactions, postharvest management, waste management, and consumers’ perceptions. The important problem of organic vegetable farming was that farmers didn’t know what their problems were. As a solution, sharing of problems and exchanging knowledge and experiences among the various stakeholders should be considered.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 034, Issue 1, Jan 13 - Apr 13, Page 162 - 170 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตัดสินใจเลือกซื้อผักอินทรีย์จากร้านมูลนิธิโครงการหลวงในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgณัฐธีร์ ศิวเดชเจริญวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgพนามาศ ตรีวรรณกุล

กรรมการร่วม:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการปลูกผักไร้สารพิษ ในอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:ImgChayapa CHOTIYASITTI

ประธานกรรมการ:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

งานวิจัย

สถานการณ์และอนาคตผักอินทรีย์ในประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ต้นทุนการผลิตผักอินทรีย์ของเกษตรกรศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในปีเพาะปลูก 2547-2548

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพการขนส่งและการตลาดผักอินทรีย์ ตามมาตรฐานเพื่อการส่งออก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมผู้บริโภคต่อการสื่อสารข้อมูลของบรรจุภัณฑ์ผักอินทรีย์

ผู้เขียน:Imgอรอุมา ทองมูลตน

ประธานกรรมการ:Imgดร.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การปลูกผักตามระบบเกษตรอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางมณฑา วงศ์มณีโรจน์, Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส, Imgนายวุฒิชัย ทองดอนแอ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgวิไล ท้วมกลัด

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นงนุช ปรมาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจีรพรรณ ชีรานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, Imgนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, Imgดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงพาณิชย์

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)

12