Search Result of "organic farm"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อตินุช แซ่จิว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง, Imgนายอุดม แก้วสุวรรณ์, Imgดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล

Img
Img

งานวิจัย

แนวปฏิบัติและปัญหาในการจัดทำบัญชีของผู้ทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย อุดม แก้วสุวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การขยายพันธุ์พืช, การตกแต่งสวน

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้สาร allelopathy จากพืชและการคลุมดินในการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกผักระบบเกษตรอินทรีย์

Img

ที่มา:บริษัท สปัน ซิลด์ เวิลด์ จำกัด

หัวเรื่อง:การพัฒนาการเลี้ยงไหมอีรี่ระบบฟาร์มอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มผลิตภาพของดินปลูกผักชีฝรั่งดัวยปุ๋ยหมักจากวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งเพื่อเข้าสู่ระบบเกษตรอินทรีย์

Img

Researcher

ดร. อตินุช แซ่จิว

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย วรรณธนะ กสานติกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ในการเกษตร (Electric and Electronic in Agriculture), คอมพิวเตอร์และระบบควบคุมด้านการเกษตร (Computer and Automatic Control for Agriculture)

Resume

Img

Researcher

นางสาว เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

12