Search Result of "organic agriculture"

About 120 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ผสมผสานเพื่อความมั่นคงทางอาชีพ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกฤษฎา จาตุรัส

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของปุ๋ยชีวภาพบางชนิดที่มีต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและคุณภาพขององุ่นไม่มีเมล็ดพันธุ์ Canadice Seedless ตามระบบเกษตรอินทรีย์ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, Imgนายทัศนารถ กระจ่างวุฒิ

แหล่งทุน:ศูย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์กาญจนบุรี (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 75,000 บาท (นอกเหนือจากที่ได้รับทุนจาก สวพ.มก.225,000 บาท)

Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ของเกษตรกรในจังหวัดลพบุรี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456