Search Result of "optimal power flow"

About 16 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimal power flow with expected security costs

ผู้แต่ง:ImgCondren J., ImgGedra T.W., ImgDr.Parnjit Damrongkulkamjorn, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Hybrid computational method for step-bidding price optimal power flow

ผู้แต่ง:ImgPanyakaew, P., ImgDr.Parnjit Damrongkulkamjorn, Assistant Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

Optimal location for capacitor installation using optimal power flow sensitivity

ผู้แต่ง:ImgDr.Parnjit Damrongkulkamjorn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Optimal location for capacitor installation using optimal power flow sensitivity

ผู้แต่ง:ImgDr.Parnjit Damrongkulkamjorn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System, Power Economics , Destribution System Engineering, Power System Planning

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินขนาดสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอิสระในระบบไฟฟ้าแบบไม่ถูกควบคุม

ผู้เขียน:Imgวอม เอื้อวณิชกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการทำธุรกิจไฟฟ้าแบบทวิภาคีในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าในด้านการจัดสรรกำลังไฟฟ้าและค่าใช้สายส่ง

ผู้เขียน:Imgณรงค์ศักดิ์ เรืองโฉม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความสามารถในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าสูงสุด ในระบบไฟฟ้ากำลังแบบไม่ถูกควบคุม

ผู้เขียน:Imgณัฐพล อนันตศิริสมบัติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความสามารถในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าโดยคำนึงถึงการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะที่สุดของระบบคนกลาง

ผู้เขียน:Imgกิจจา ทนงจิตต์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

การประชุมวิชาการ

Optimal Loss Allocation of Multiple Wheeling Transactions in a Deregulated Power System

ผู้แต่ง:Imgพรเทพ ปัญญาแก้ว, ImgDr.Parnjit Damrongkulkamjorn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนขยายระบบสายส่งหลายเขตพื้นที่โดยใช้วิธีพันธุกรรม

ผู้เขียน:Imgวัลลภา ตังคณานุรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgณัฏฐกา หอมทรัพย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลังโดยการวิเคราะห์ความไวของการไหลของระบบที่ดีที่สุด

ผู้เขียน:Imgพรรณวดี ชูเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชำนาญ ห่อเกียรติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดตำแหน่งและขนาดที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อลดความ สูญเสีย โดยคำนึงถึงระดับความผิดพร่องในระบบเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgบุญฤทธิ์ ทองพูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการสภาวะเกินพิกัดของระบบสายส่งในตลาดซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมโดยใช้การเสนอราคาไม่ให้ปรับลดสัญญา

ผู้เขียน:Imgจตุรวิทย์ บุษรา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแก้ปัญหายูนิตคอมมิทเมนท์คำนึงถึงการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดที่มีเงื่อนไขความมั่นคงของระบบโดยใช้วิธีลากรางจ์รีแล็กเซชันร่วมกับวิธีเจนเนติก

ผู้เขียน:Imgวีรยา ภูมลี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปานจิต ดำรงกุลกำจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)