Search Result of "optical tweezer"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การจัดเรียงท่อลิปิดไมโครโดยใช้เทคนิค Optical Tweezer (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optical Tweezer

ผู้แต่ง:ImgDr.Pinsuda Viravathana, Associate Professor, ImgDr.Pornpun Pornsinlapatip, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การหมุนแบบควบคุมของท่อลิปิดนาโนและท่อลิปิดไมโครโดยเทคนิค Optical Tweezer (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิคสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physics, Quantum Optic, Optoelectronic

Resume