Search Result of "omentalization"

About 4 results
Img
Img

Researcher

นางสาว วงศ์สุดา ยาละ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน / อายุรกรรมโรคตา

Resume

Img

Researcher

นาย ณรงค์ชัย พูลทรัพย์เจริญ

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนและกระดูก

Resume

Img

Researcher

นาย วันชาติ ยิบประดิษฐ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ศัลยกรรม

Resume