Search Result of "olefin block copolymer"

About 4 results
Img

การประชุมวิชาการ

Chemical Composition Distribution of Linear Olefin Block Copolymer: Theoretical Analysis and Monte Carlo Simulation

ผู้แต่ง:ImgSuwicha Sottesakul, ImgDr.Siripon Anantawaraskul, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการแยกวิเคราะห์โครงสร้างของโมเลกุลพอลิเอทธิลีน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนันทิยา อินวงค์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Polymer Science and Engineering, Modeling and Simulation, Transport Phenomena

Resume