Search Result of "oil"

About 3141 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบและน้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แผนงานวิจัยศักยภาพของที่ดิน และการตอบสนองด้านการผลิตของปาล์มน้ำมันต่อเทคโนโลยีการจัดการ ในที่ราบภาคกลางและภาคตะวันออก รองรับการพัฒนาการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนของประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, Imgนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, Imgดร.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรฐนนท์ เจริญชาศรี, Imgดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกมลวรรณ เหล่าพูลกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...