Search Result of "off-season rice"

About 11 results
Img
Img
Img

ที่มา:เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและน้ำเขื่อนเพื่อการทำนาปรัง

Img

ที่มา:Journal of Environmental Research

หัวเรื่อง:การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามก้ามเพื่อการทำนาปรัง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตไวน์ข้าวจากข้าวนาปรัง

ผู้เขียน:Imgสร้อยสุดา พรภักดีวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgนางลูกจันทร์ ภัครัชพันธุ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความผันแปรและความสัมพันธ์ของความเข้มข้นสารมลพิษในอากาศกับปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่สวนป่าแม่จาง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามและน้ำเขื่อนเพื่อการทำนาปรัง

Img
Img

Researcher

นาย ปิยะวัฒน์ พรหมรักษา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง, การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ, การพัฒนาศักยภาพการผลิตประมงชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. ปิยพงษ์ ทองดีนอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Hydrometeorology, micrometeorology, evapotranspiration Remote Sensing, Energy balanec

Resume

Img

Researcher

ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การวิเคราะห์ลุ่มน้ำ

Resume